Política de privacidade

O obxectivo da presente política de privacidade é aportarlles ás nosas persoas usuarias a seguridade e as garantías esixibles pola normativa de protección de datos para o tratamento dos seus datos. Por iso che recomendamos que leas atentamente a presente política de privacidade.

Cando accedes á web adquires a condición de persoa usuaria e tamén cando te subscribes e/ou rexistras en calquera dos formularios dispoñibles ou a través das distintas formas de contacto.

Esta política de privacidade, xunto co “Aviso legal e as condicións de uso” e a “Política de cookies” regulan o uso da web www.igaxes.org e, polo tanto, a relación entre INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (IGAXES), en adiante tamén o Responsable, e a persoa usuaria.

A tal efecto informámosche de que o responsable do tratamento e o espazo web é o INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (en adiante, IGAXES), con CIF G15784978, con domicilio social na Rúa da Muíña 24, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), inscrita no rexistro de Asociacións co nº 621/2001 e no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia co nº E4857.

Concretamente na presente Política de Privacidade regúlase o tratamento de datos de carácter persoal das persoas usuarias, levado a cabo polo responsable quen garante que tratará os datos conforme o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e na lexislación en materia de servizos de sociedade da información e de comercio electrónico (LSSICE).

A visita a www.igaxes.org como persoa usuaria non sempre supón a recollida de datos de carácter persoal, pero informámosche de que, cada vez que visitas a web www.igaxes.org, recollemos directamente, ou a través de terceiros prestadores de servizos, información de forma automática, referida ao dispositivo desde o que te conectas e outros datos da túa conexión, cuxa finalidade non é identificarte de forma individualizada. Porén, e no caso de que nos comuniques datos de carácter persoal a través de calquera dos formularios accesibles, os teus datos serán tratados de acordo ao disposto na normativa de aplicación e de acordo co establecido na presente política de privacidade.

 

1. Que tipo de información tratamos?

Tratamos información técnica e información sobre a túa visita, que se obtén durante a túa navegación, tal como a que se relaciona a continuación:

  • Enderezo do protocolo de internet utilizado para conectar o teu ordenador e/ou dispositivo móbil de acceso a internet.
  • O tipo e versión de buscador.
  • Os servizos que visualizaches e/ou buscaches.
  • Información sobre a interacción que efectuaches nas páxinas.
  • Información derivada do teu permiso na utilización de cookies para as finalidades que das mesmas se deriven, de acordo ao disposto na política de cookies.
  • En relación ás cookies e outras tecnoloxías similares, como por exemplo os pixels, informámosche detalladamente na política de cookies, pero queremos informarche ademais de que o responsable de www.igaxes.org non toma decisións automatizadas sobre persoas nin elaboramos perfís de forma que se produzan efectos xurídicos sobre as persoas usuarias.

2. Cando e como tratamos datos de carácter persoal?

Recabamos datos que as persoas usuarias nos facilitan cando se subscriben a “Non perdas o último”, proporcionan datos para participar, colaborar e cando nos contactan a través de email cunha petición concreta e a través dos “Faite socio/a”, “Traballa con nós” e “Contacto”.

O Responsable infórmache de que estes datos se consideran recabados da persoa interesada, quen declara que son veraces e que comunicará calquera modificación que nos mesmos se produza, serán tratados de conformidade co disposto na normativa vixente en protección de datos de carácter persoal. Especificamente informámosche sobre cada un dos tratamentos de datos:

2.1. Doazóns

Recollida de datos e tipo de datos

Os datos recábanse como consecuencia da acción puntual ou periódica a través da cal a persoa interesada, de quen se recaban os datos, salvo no caso das persoas xurídicas que non sexan persoas físicas e cuxos datos son proporcionados por representantes legalmente habilitados para iso. En todo caso a persoa usuaria que facilita os datos debe ser maior de 18 anos.

Fin do tratamento

Posibilitar a xestión da doazón efectuada de acordo aos fins sociais determinados.

Criterios de conservación dos datos

Os datos conservaranse mentres exista un interese lexítimo en relación ao fin do tratamento e/ou mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento, suprimíndose de forma que se garanta a seudonimización dos datos, ou a súa destrución, cando xa non sexan necesarios para o fin que motivou o seu tratamento.

Comunicación dos datos

Os datos non se comunicarán a terceiros, salvo obriga legal e/ou no cumprimento dunha obriga contractual.

Dereitos que asisten a persoa usuaria

A persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, así como o dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento ante o responsable no enderezo Rúa da Muíña, 24 – 15707 Santiago de Compostela (A Coruña), ou a través do mail igaxes@igaxes.org e a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

2.2. Voluntariado

Recollida de datos e tipo de datos

Os datos recábanse a través do sitio web e quen facilita os datos consideramos que é titular dos mesmos, quen responde da súa veracidade e exactitude. Resultan obrigatorios todos aqueles datos marcados con asterisco.

A persoa usuaria debe ser maior de 18 anos, do contrario IGAXES pode non atender a súa petición.

Fin do tratamento

Xestionar a incorporación da persoa candidata a unha base de datos de demandantes de voluntariado e, no seu caso, convocala para a realización de entrevistas persoais de selección, xestionar a súa candidatura entre os postos dispoñibles e iniciar o período de formación específica que a actividade require.

Base xurídica e criterios de conservación dos datos

Os datos conservaranse mentres exista un interese lexítimo en relación co fin do tratamento e/ou mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento, suprimíndose de forma que se garanta a seudonimización dos datos, ou a súa destrución, cando non sexan necesarios para o fin que motivou o seu tratamento.

Comunicación dos datos

Os datos non se comunicarán a terceiros, agás obriga legal e/ou no cumprimento dunha obriga contractual.

Dereitos que asisten a persoa usuaria

A persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, así como o dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento ante o responsable no enderezo Rúa da Muíña, 24 – 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través do email igaxes@igaxes.org e a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es), se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

2.3. Ofertas de emprego

Recollida de datos e tipo de datos

Quen facilita os datos consideramos que é titular dos mesmos, e polo tanto responsable da súa veracidade e exactitude. Os datos son recabados a través do email ou como consecuencia da súa comunicación a través do formulario habilitado, no que se especifican os datos que se consideran de obrigado cumprimento para ter en conta a súa candidatura.

A persoa usuaria debe ser maior de 18 anos, do contrario igaxes pode non atender a súa petición.

Fin do tratamento

Xestionar a súa participación como persoa candidatá ás ofertas de empleo publicadas no sitio web e pasar a formar parte da base de datos de demandantes de emprego que se adecúe ao seu perfil e, no seu caso, convocala para a realización de entrevistas persoais de selección que o posto requira.

Base xurídica e criterios de conservación dos datos

O tratamento dos datos baséase no interese lexítimo en relación aos fins de IGAXES e como consecuencia da acción inequívoca da persoa interesada pola que proporciona o seu consentimento. Os datos conservaranse mentres exista un interese lexítimo en relación ao fin do tratamento e/ou mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento, suprimíndose de forma que se garanta a seudonimización dos datos, ou a súa destrución, cando xa non sexan necesarios para o fin que motivou o seu tratamento.

Comunicación dos datos

Os datos non se comunicarán a terceiros, agás obriga legal e/ou no cumprimento dunha obriga contractual.

Dereitos que asisten a persoa usuaria

A persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, así como o dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento ante o responsable no enderezo Rúa da Muíña, 24 – 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través do email igaxes@igaxes.org e a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es), se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

2.4. Petición de firmas

Recollida de datos e tipo de datos

Quen facilita os datos, cando participa nalgunha campaña ou firma algunha das nosas peticións, consideramos que é titular dos mesmos e polo tanto responsable da súa veracidade e exactitude e resultan obrigatorios todos aqueles marcados con asterisco.

A persoa usuaria debe ser maior de 18 anos, do contrario IGAXES pode non atender a súa petición.

Base xurídica e criterios de conservación dos datos

Os datos trátanse como consecuencia da acción inequívoca da persoa interesada que presta o seu consentimento e conservaranse mentres exista un interese lexítimo en relación ao fin do tratamento e/ou mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento, suprimíndose de forma que se garanta a seudonimización dos datos, ou a súa destrución, cando xa non sexan necesarios para o fin que motivou o seu tratamento.

Comunicación dos datos

Os datos poden ser comunicados á administración pública, empresa ou organismos que sexan destinatarios da acción no momento no que entreguemos as firmas recollidas, ademais daquelas comunicacións que legarlmente nos resulten esixibles.

Dereitos que asisten a persoa usuaria

A persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, así como o dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposión ao seu tratamento ante o responsable no enderezo Rúa da Muíña, 24 – 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través do email igaxes@igaxes.org e a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es), se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

2.5. Novidades no teu correo

Recollida de datos e tipo de datos

Consideramos que quen facilita os seus datos é titular dos mesmos, quen responde da súa veracidade e exactitude.

A persoa usuaria debe ser maior de 18 anos, do contrario IGAXES pode non atender a súa petición.

Fin do tratamento

Xestionar a remisión das comunicacións vía telefónica, vía correo electrónico ou vía correo postal destinadas a informarlle das nosas campañas e das actividades que levamos a cabo en defensa dos nosos fins fundacionais e tamén para recabar fondos e así posibilitalos.

Base xurídica e criterios de conservación dos datos

Os datos trátanse como consecuencia da existencia do interese lexítimo do responsable e/ou mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento, suprimíndose de forma que se garanta a seudonimización dos datos, ou a súa destrución, cando xa non sexan necesarios para o fin que motivou o seu tratamento.

Comunicación dos datos

Os datos non se comunicarán a terceiros, agás obriga legal e/ou no cumprimento dunha obriga contractual.

Dereitos que asisten a persoa usuaria

A persoa interesada ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, así como o dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposión ao seu tratamento ante o responsable no enderezo Rúa da Muíña, 24 – 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través do email igaxes@igaxes.org e a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es), se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

IGAXES tamén recaba información a través de redes sociais accesibles desde a páxina web, dispoñibles e accesibles para as persoas usuarias de internet e no noso compromiso está a utilización de información anónima ou cos consentimentos adecuados. Porén, estas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de privacidade nas que se detallan como tratan a información e con quen se comparte. Por iso che recomendamos revisar con detalle estas políticas para a propia seguridade dos teus datos.

3. Que medidas de seguridade aplicamos?

O Responsable na aplicación das medidas de seguridade terá en conta o previsto no artigo 85.2 do RGPD para o tratamento realizado con fins sociais e fundacionais, en relación aos principios, os dereitos, as obrigas do responsable e do encargado do tratamento, as transferencias internacionais de datos a terceiros países, etc., sempre que sexan necesarias para conciliar o dereito á protección dos datos persoais e o interese lexítimo de IGAXES.

Por suposto, garantir a seguridade dos datos é un dos obxectivos de IGAXES que, en conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, comunícache que aplica as disposicións establecidas tanto no RGPD como na Lei Orgánica 3/2018 e a normativa vixente de aplicación.

Estas medidas están encamiñadas a garantir a aplicación dos principios de protección de datos de carácter persoal polos cales os datos han de ser tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación coa persoa interesada e adecuadamente, con pertinencia e limitados ao estritamente necesario en relación cos fins para os que son tratados.

Para iso, o Responsable implementa políticas técnicas e organizativas apropiadas en relación ás medidas de seguridade e co fin de protexer os dereitos e liberdades das persoas usuarias.

4. A quen comunicamos os datos?

Tal como idicamos no cadro relativo aos tratamentos dos datos de carácter persoal reiteramos o noso compromiso de non comunicar directamente datos de carácter persoal a terceiros, salvo que sexan persoas socias, proveedoras, contratistas e outras prestadoras de servizos que nos axudan na xestión, prestación e mellora dos nosos servizos, cumprindo as esixencias legalmente establecidas.

5. Uso de cookies

As cookies son pequenas informacións de texto que o teu navegador almacena no disco duro do teu ordenador ou dispositivo móbil e que son necesarias para utilizar a nosa páxina web. Usámolas para entender como esta é utilizada e así mellorarmos o contido que te ofrecemos.

No caso de non desexares recibir cookies, podes configurar o teu navegador de Internet para que as borre do teu dispositivo, as bloquee ou avise en caso de instalación das mesmas.

Este sitio web utiliza as seguintes cookies tanto propias como de terceiros:

Nome

Titular

Finalidade

Temporalidade

__utma

Google Analytics

Emprégase para distinguir usuarios e sesións. A cookie créase cando se executa a biblioteca JavaScript e non hai ningunha cookie __utma. Actualízase cada vez que se envían datos a Google Analytics.

Dous anos a partir da configuración ou actualización

__utmb

Google Analytics

Emprégase para determinar novas sesións ou visitas. Créase cando se executa a biblioteca JavaScript e non hai ningunha cookie __utmb. Actualízase cada vez que se envían datos a Google Analytics.

30 minutos a partir da configuración ou actualización

__utmc

Google Analytics

Emprégase para coñecer o tempo de navegación. Comproba se se debe manter a sesión aberta ou se debe crear unha sesión nova.

Caduca ao rematar a sesión

__utmt

Google Analytics

Emprégase para limitar a porcentaxe de solicitudes.

10 minutos

__utmz

Google Analytics

Almacena a fonte de tráfico ou a campaña que explica como chegou o usuario ao sitio. A cookie créase cando se executa a biblioteca JavaScript e actualízase cada vez que se envían datos a Google Analytics.

Seis meses a partir da configuración ou actualización

__stripe_mid

Stripe, Inc.

Cookie técnica utilizada pola pasarela de pagamento ao realizar un pagamento con tarxeta de crédito ou débito. Emprégase para recordar a persoa usuaria e permitir a IGAXES procesar pagamentos sen almacenar os datos da tarxeta de crédito nos seus propios servidores.

Caduca ao rematar a sesión

__stripe_sid

Stripe, Inc.

Cookie técnica utilizada pola pasarela de pagamento ao realizar un pagamento con tarxeta de crédito ou débito. Emprégase para recordar a persoa usuaria e permitir a IGAXES procesar pagamentos sen almacenar os datos da tarxeta de crédito nos seus propios servidores.

Caduca ao rematar a sesión

6. Cambios nesta política

IGAXES resérvase o dereito a modificar de maneira unilateral a presente política de privacidade e calquera cambio que se produza será publicado e actualizado na web e se procede ou é posible notificarémosllo por email.

Estes cambios poderán deberse a cambios na web, modificacións nos tratamentos ou finalidades de datos persoais, modificacións ou novidades lexislativas e/ou o establecemento de novos criterios por parte das autoridades de control da UE ou dos Estados membros.

Esta política aplícase a partir do 12 de decembro de 2018.

A aceptación desta política de privacidade supón o consentimento da persoa usuaria para o tratamento dos seus datos para o envío de comunicacións a través de email, correo postal ou de forma telefónica, para recibir información sobre campañas e actividades que IGAXES leva a cabo na defensa dos seus fins fundacionais e tamén para recabar fondos que posibiliten estes fins.